Acord amb Fecsa-Endesa

En data de 25 de juliol del 2006

Benvolgut agremiat,

La Junta Directiva de la nostra associació, conscient de les importants dificultats que els instal·ladors tenen en la relació habitual amb l’empresa distribuïdora FECSA, va elevar a la federació FERCA una petició d’intervenció ferma en defensa de la nostra activitat i els nostres interessos.

Fruit de múltiples reunions amb la cúpula de FECSA-ENDESA, FERCA Catalunya ha arribat a un acord que intenta millorar una de les facetes en les que l’instal·lador entenem estava més dessasistit: la sol·licitud i tramitació de nous subministraments.

La tramitació de nous subministraments ve regulada de manera bastant estricte en l’Article 103 del R.D. 1955/2000 (incloen text íntegre de l’article i un annex resumit dels punts més importants), de manera que FECSA-ENDESA ha d’observar uns terminis legals perfectament definits tant en la resposta a la sol·licitud (pressupost i informe tècnic) com a l’execució dels treballs una vegada fet el pagament per part del client.

Així mateix, i per tal de disposar d’informació de l’estat de les sol·licituds efectuades, FECSA-ENDESA en funció de l’acord amb FERCA, ha habilitat un canal específic de comunicació amb els instal·ladors a través del seu SAT (Servei d’Assistència Telefònica), que contempla dos aspectes fonamentals:

1. La identificació com a instal·lador de FERCA a l’hora de fer la consulta, com a element diferenciador de la resta d’agents del sector.

2. El compromís de respondre a la consulta en menys de 5 dies si no s’ha pogut resoldre en el mateix moment.

Donat que els acords són paper mullat si no s’acompleixen, demanem la vostra col·laboració per a fer el seguiment del mateix i poder així determinar el seu grau de compliment.

Per aquest motiu, entenem de gran importància la vostra contribució en comunicar-nos qualsevol cas d’incompliment, tant del decret 1955/2000 pel que fa als terminis de resposta i execució de treballs en els nous subministraments com de l’acord d’informació preferent amb FERCA, per tal de poder constatar l’eficiència organitzativa de FECSA. Aquestes denúncies han de ser el millor documentades possible (número de referència de la petició i tipus d’incompliment).

Així mateix, i donat que les comissions negociadores FECSA-ENDESA/FERCA treballem en altres aspectes de les nostres relacions, us emplacem a comunicar-nos qualsevol altra irregularitat operativa de FECSA-ENDESA que pugueu experimentar, com per exemple, pràctiques comercials que entengueu puguin atemptar a la lliure competència.

Us volem encoratjar en la utilització de l’associació com a canal preferent de reclamacions, ja que és la manera més eficient de fer arribar les nostres reivindicacions al nivell que convingui, sense por a represàlies ni reaccions improcedents.

ANNEX: Breu contingut article 103 RD 1955/2000.

– Terminis de resposta per l’elaboració de pressupostos sobre sol·licitud de nous subministraments:

BAIXA TENSIÓ:

– Subministraments de fins a 15 kW (sense necessitat instal·lació extensió) : 5 dies.

– Altres sense precisar instal·lació d’un CT : 10 dies.

– Si es precisa instal·lació d’un CT :

1. Servei auxiliar d’obres: 10 dies.

2. Servei definitiu amb CT de Mitja a Baixa: 20 dies.

3. Servei definitiu amb sub-estació d’Alta a Mitja : 30 dies.

ALTA TENSIÓ:

– Subministrament amb tensió nominal fins a 66 kV: 40 dies.

– Altres amb alta tensió: 60 dies.

– Terminis execució treballs d’extensió per part de la distribuïdora a partir de fer efectiu el pagament dels drets d’escomesa:

BAIXA TENSIÓ:

– Si no es precisa ampliació xarxa BT: 5 dies.

– Quan només es precisa ampliació xarxa BT: 30 dies

– Quan es precisa construir un CT: 60 dies.

– Quan es precisa construir diversos CT: 80 dies.

ALTA TENSIÓ:

– Escomesa a un sol consumidor amb tensió nominal fins a 66 kV: 80 dies.

– Altres alta tensió: Es determina en cada cas en funció de la importància dels treballs a realitzar.

OBSERVACIONS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE:

– El termini de lliurament del pressupost s’ha de complir sempre que la petició estigui correctament efectuada, el que vol dir que ha de contenir l’adreça correcte del lloc, les dades completes del peticionari i un plànol de situació de la finca objecte de la petició.

– Es important que en el moment d’efectuar la petició es sol·liciti un justificant de la mateix amb el número de petició. Ha de constar la data de la petició.

– Els terminis prescrits d’execució dels treballs no inclouen obtenció de permisos i autoritzacions. Per tant, compte amb la qüestió dels permisos d’Ajuntament.

– En el cas de la construcció d’un CT, el temps no compta fins la signatura del document de cessió d’us.

***********************************************************************

Comentaris

    Deixa un comentari

    Has d'estar connectat per comentar un contingut.