Modif (2) Instrucció instal·lacions tèrmiques en els edificis

CalderasVersió 2 (12.04.10)

PROPOSTA  : INSTRUCCIÓ ../2010 SIE

de modificació de la Instrucció 12/2008 SIE, d’aclariments sobre la reforma de les instal·lacions tèrmiques en els edificis 

La Instrucció 12/2008 SIE, d’aclariments sobre la reforma de les instal·lacions tèrmiques en els edificis, subjectes al Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, va establir els criteris perquè la realització de certes modificacions en aquestes instal·lacions no fossin considerades com a reforma de la instal·lació, i seguissin un procediment propi i més senzill per a la posada en servei.

A l’apartat de Comunicacions – Disposicions, trobareu pdf amb més infomació.

Un dels exemples concrets d’aplicació de la Instrucció esmentada, és el canvi d’una caldera atmosfèrica per una altra de les mateixes característiques i sense modificació del conducte de fums, llevat però, que es tracti d’una caldera atmosfèrica individual a gas de potència tèrmica nominal inferior a 70 kWs, ja que en aquest cas, el RITE no permet, de forma genèrica, instal·lar una caldera atmosfèrica nova ni que sigui en substitució d’una altra caldera atmosfèrica vella, espatllada o obsoleta.

Això obliga a recórrer a calderes d’altres tipus i a conductes de fums que han de ser modificats o construïts nous, i que en alguns casos plantegen dificultats tècniques de cost considerable, i fins i tot, impediments legals per part de les administracions locals respecte a les sortides de fums per façana o pati de ventilació o construcció de noves xemeneies.

Aquesta qüestió i la possibilitat de donar-li una solució genèrica en aquests casos molt justificats, no ha estat recollida formalment fins ara per la Comissió assessora del RITE, prevista en el capítol X del RITE ni en els documents reconeguts del RITE per facilitar el seu compliment, previstos en els articles 6 i 7 del RITE.

En conseqüència, cal establir la present Instrucció.

1. Modificació de l’article 1.3 (canvi de caldera) 

A l’article 1.3 de la Instrucció 12/2008 SIE s’afegeix un segon paràgraf amb el text següent: 

“Tanmateix, en relació a la prohibició d’instal·lació de calderes individuals a gas de potència tèrmica nominal inferior a 70 kW de tipus atmosfèric, es pot instal·lar una caldera de les esmentades en substitució d’una caldera existent, tot complint l’apartat 1 de l’article 1 d’aquesta Instrucció, quan no es pugui instal·lar una altre tipus de caldera a causa de la impossibilitat tècnica o legal d’aplicar els criteris indicats en l’últim paràgraf de l’article 5 d’aquesta Instrucció, sempre que es garanteixi un nivell de seguretat no inferior, i amb l’autorització prèvia del servei competent del DIUE a sol·licitud expressa de la persona titular de la instal·lació o el seu representant. A aquest efecte, la sol·licitud ha d’adjuntar un informe favorable d’un organisme de control (OC) respecte a la justificació de la impossibilitat tècnica o legal de complir la IT 1.3.4.1.3.1 del RITE esmentada en l’article 5 d’aquesta Instrucció, i respecte a la solució tècnica adoptada, i així mateix, poden ser requerits per part del servei competent del DIUE tots aquells informes i documents complementaris que estimin convenients.” 

2. Data d’aplicació d’aquesta Instrucció 

La present Instrucció s’ha d’aplicar a partir de la data de la seva aprovació.

Antoni Soy i Casals

Secretari d’Indústria i Empresa

Barcelona, .. d’…………. de 2010

EC/ec

Comentaris

    Deixa un comentari

    Has d'estar connectat per comentar un contingut.