Publicació de la llei al BOE de la lluita contra la morosistat

boe1-rJURÍDIC – INSTITUCIONAL ASSUMPTE:  PUBLICACIÓ AL BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3 / 2004 de LLUITA CONTRA LA MOROSITAT A LES OPERACIONS COMERCIALS.

Madrid , 6 juliol 2010

Benvolguts, ens posem en contacte per fer-vos partícips de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), dia 6 de juliol de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la Llei 3 / 2004 de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials. En aquest text podeu trobar-vos resumits els aspectes més importants de la Llei 15/2010 amb relació a la Llei 3 / 2004 que modifica. L’article primer Tres de la Llei 15/2010 pel qual es modifica l’article 4 de la Llei 3 / 2004. L’anterior article 4 de la Llei 3 / 2004 establia que la determinació del termini de pagament que havia de complir el deutor era el que s’hagués pactat entre les parts.

  • El BOE el trobareu a l’apartat de : Documents -Comunicacions i Disposicions Legals

Amb la modificació que s’ha operat en aquesta Llei, ara, el termini de pagament entre empreses és de 60 dies sense que pugui ser ampliat per acord entre les parts. L’article Primer, Sis de la Llei 15/2010 pel qual s’addiciona un nou apartat 5 a l’Article 9 de la Llei 3 / 2004. Amb l’anterior Llei 3 / 2004 no existia la possibilitat que les associacions d’empresaris es van presentar a procediments judicials i / o administratius exercitant accions col·lectives de cessació o retractació en defensa dels interessos dels seus associats. Amb la modificació que s’ha operat en aquesta Llei, s’ha addicionat un apartat nou (el 5) a l’article 9 que SÍ ho permet. L’article Primer, Set de la Llei 15/2010 pel qual s’afegeix un Article 11 a la Llei 3 / 2004. La modificació de la Llei 3 / 2004 – nou Article 11 – preveu la possibilitat (cosa que abans NO) que les administracions públiques promoguin l’elaboració de codis de bones pràctiques comercials. L’article segon de la Llei 15/2010 sobre el seguiment de l’evolució de la morositat i resultats de l’eficàcia de la Llei S’ha aconseguit que la PMcM estigui dins de l’òrgan que es va a encarregar del seguiment de l’evolució de la morositat i dels resultats de l’aplicació de la Llei 3 / 2004. L’article Tercer, Un de la Llei 15/2010 pel qual es modifica l’apartat quatre de l’article 200 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic. A través de la Llei 15/2010 s’ha modificat, al seu torn, la Llei de contractes del sector públic de tal manera que les administracions públiques paguin, obligatòriament, als seus proveïdors a 30 dies des de data d’expedició de la certificació d’obra. L’article Tercer, Tres de la Llei 15/2010 pel qual s’afegeix una nova disposició transitòria vuitena a la Llei 30/2007. La Llei 15/2010 incorpora una nova disposició – la Transitòria Vuitena – en la Llei de contractes del sector públic per la qual es recull un calendari progressiu d’adequació dels terminis de pagament a què han de sotmetre les Administracions Públiques i que es tancarà el 1 gener 2013 amb l’obligació de pagar a 30 dies.

  • Disposició addicional tercera de la Llei 15/2010. Aquesta disposició incorpora l’obligació que les societats mercantils han de publicar, de forma expressa, informació sobre terminis de pagament als seus proveïdors en la Memòria dels seus comptes anuals.
  • Disposició addicional quarta de la Llei 15/2010 La Llei 15/2010 – en la disposició addicional quarta – s’instrumenta una nova línia de crèdit ICO perquè, a les entitats locals, els sigui més fàcil el pagament del seu deutes, ferms i impagades, a empreses i treballadors autònomes que tinguessin abans al 30 d’abril de 2010.
  • Disposició Transitòria Segona de la Llei 15/2010. Aquesta disposició incorpora un calendari progressiu d’adequació dels terminis de pagament a què han de sotmetre les empreses en les seves relacions comercials i que es tancarà el dia 1 gener 2013 amb l’obligació de pagar a 60 dies.
  • Disposició transitòria tercera de la Llei 15/2010. Aquesta disposició estableix una excepció als terminis de pagament previstos en el modificat Article 4 de la Llei 3 / 2004 per a aquelles empreses que, a l’entrada en vigor de la Llei 15/2010, tinguin contractes amb les administracions públiques. En aquests supòsits – i per un termini de dos anys des de l’entrada en vigor de la Llei 15/2010– es seguirà el calendari establert per la mateixa disposició transitòria tercera.

Comentaris

    Deixa un comentari

    Has d'estar connectat per comentar un contingut.