Nova normativa relacionada amb la tramitació dels registres i carnets

Entrada en vigor de la nova normativa relacionada amb la tramitació de les empreses instal·ladores, professionals instal·ladors i tallers de reparació de vehicles ( RASIC )

A calendario-junio-2010-Bob-Esponja1-rpartir del dia 10 de juny, entra en vigor la nova normativa ( Decret 30/2010) per a empreses instal.ladores, professionals i tallers de reparació d’automòbils, per la qual s’unifiquen els diferents registres d’activitats específiques en un únic registre amb diferents branques: el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC).

Tot seguit us oferim un  resum dels aspectes més importants :

Més...

Publicació de la llei al BOE de la lluita contra la morosistat

boe1-rJURÍDIC – INSTITUCIONAL ASSUMPTE:  PUBLICACIÓ AL BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3 / 2004 de LLUITA CONTRA LA MOROSITAT A LES OPERACIONS COMERCIALS.

Madrid , 6 juliol 2010

Benvolguts, ens posem en contacte per fer-vos partícips de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), dia 6 de juliol de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la Llei 3 / 2004 de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions comercials. En aquest text podeu trobar-vos resumits els aspectes més importants de la Llei 15/2010 amb relació a la Llei 3 / 2004 que modifica. L’article primer Tres de la Llei 15/2010 pel qual es modifica l’article 4 de la Llei 3 / 2004. L’anterior article 4 de la Llei 3 / 2004 establia que la determinació del termini de pagament que havia de complir el deutor era el que s’hagués pactat entre les parts.

 • El BOE el trobareu a l’apartat de : Documents -Comunicacions i Disposicions Legals
  Més...

WG GAS Installations MEETING 16 juny (Bruselas)

 logo_conaif-rL’informe de la reunió en la qual queda reflectit tot el que es tracte en aquesta i quins seran els passos a seguir per crear un marc comú a nivell d’exigència de coneixements als instal·ladors i perquè la lliure circulació no provoqui un descens de la seguretat en les instal·lacions.

ASSUMPTE : WG GAS  Installations MEETING 16 JUNY (Bruselas)

Més...

Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

logo_pmcm1rr  La Plataforma logra blindar la mejora de la Ley
 contra
la Morosidad en su trámite en el Senado

 • En la Cámara Alta, la nueva Ley 3/2004 ha sido aprobada con substancialesmejoras respecto al redactado surgido del Congreso.
 • Los aspectos más destacados de mejora afectan al cómputo del plazo de cobro, la regulación de los productos frescos, la publicidad de los plazos depago, la adaptación contractual y el régimen sancionador.
 • La Plataforma se congratula de este cambio legal histórico en España y agradece el apoyo tanto de las asociaciones que la configuran como de losgrupos parlamentarios afines a la iniciativa.

Documents – Normatives : Todas las Leyes propuestas.

Més...

Debat energia

 foment1-r L’objectiu d’aquesta primera sessió és abordar el repte de
 l’energia des d’una perspectiva general, socioeconòmica i
 ambiental. Es pretén centrar amb realisme l’estat de la qüestió
 per a poder analitzar diferents possibilitats en presència, a mig i 
 llarg termini, amb l’objecte d’assolir l’equilibri desitjat entre la
 garantia de subministrament, el respecte al medi ambient i el
 manteniment de la competitivitat de l’economia.

 Per això es fixa l’atenció en la composició ideal del mix de generació, atenent a consideracions tecnològiques i ambientals, sense oblidar les seves implicacions socioeconòmiqes. En l’àmbit del mix energètic òptim, destaquem -per la seva complexitat i controvèrsia social- l’energia nuclear i les energies renovables, amb una perspectiva de futur. Per últim, la visió del sector industrial, intensiu en l’ús de l’energia, en un context econòmic especialment complex, ens aproxima amb realisme a una part dels efectes econòmics induïts pel model.  Programa  – Inscripció esdeveniment

Lluita contra la morositat a les operacions comercials

 morosidad11

 CONAIF  informa  – CIRCULAR 114/10

 ÀREA : JURÍDIC- INSTITUCIONAL

 ASSUMPTE:  VOTACIÓ AL CONGRÉS DIPUTATS DE
 LA LLEI 3 / 2004 DE LLUITA CONTRA LA
 MOROSITAT A LES
OPERACIONS COMERCIALS.

 Madrid, 18 juny 2010

A través d’aquesta circular ens complau informar sobre la satisfactòria finalització de la modificació de la Llei 3 / 2004 que va tenir la seva culminació amb la votació – en el Congrés dels Diputats – de les esmenes provinents del Senat. En la sessió, com en ocasions anteriors, també va assistir CONAIF en la seva qualitat de membre del Comitè Executiu de la PMCM.

Amb independència de la seva pròxima publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat, avancem en primícia, a través d’aquesta Circular, els aspectes més importants de la modificació:

 • Supressió de l’expressió “llevat de pacte en contrari”  a l’hora de negociar els terminis de pagament.
 • Termini de pagament obligatori a 60 dies per operacions entre empreses hi ha 30 dies en operacions amb les administracions públiques des del lliurament de productes i / o la prestació del servei.
 • Legitimació activa de les associacions empresarials per a la defensa dels interessos dels seus associats.
 • Creació d’un Observatori per a la “vigilància” de l’aplicació de la Llei del que formarà part CONAIF a través de la PMCM.
 • Aplicació d’un règim especial per als productes frescos.
 • Creació d’una línia ICO per al finançament de les administracions locals per tal que satisfacin els seus deutes amb empreses.
 • Obligació de les empreses de publicar, amb el seu comptes anuals, el termini mitjà de pagament als seus proveïdors i clients. Finalment la pròpia Llei ha establert un calendari per a la seva aplicació que finalitzarà el 1 gener 2013 amb la següent agenda: 
  Més...

Acabat el 2º curs de 20 h.Electricitat (TPC-TPM)

P6101707-r El passat dijous dia 10 de juny es va acabar el 2º curs impartit
 al “gremi” 20 hores d’electricitat (Prevenció Riscos Laborals)
 per tal d’aconseguir la targeta TPC – TPM.

 Ara es continuaran fent els cursos d’especialització, el primer
 serà  el de 6 hores de FONTANERIA els dies 15 i 17 de juny
 de 7 a 10 del vespre.

CEPSA col·laborador amb el “gremi”

cepsa1-rP6031706-re  
 CEPSA
, és una empresa ben coneguda per tothom com a 
 Distribuïdora de  gasoils.

 Ha arribat a un acord de col·laboració amb el “gremi”,
 aconseguint d’aquesta manera poder apropar-se a tots els
 agremiats, mit-jançant el suport i medis de que disposa el
  “gremi”.

 • Donar les gràcies a les dues parts que han fet possible aquest conveni de col·laboració.

Setmana de l’Energia 2010

images27-r Setmana de l’Energia 2010 del 14 al 20 de juny

 La Setmana de l’Energia és una campanya que l’ Institut Català 
 d’Energia realitza anualment amb la col·laboració de diferents 
 empreses i entitats, que té per objectiu conscienciar a la ciutadania 
 catalana en millorar la gestió energètica i afavorir el canvi d’hàbits 
 en el consum energètic. Enguany es celebra durant la setmana del 
 14 al 20 de juny
 i proposa tot un seguit d’activitats adreçades a la 
 ciutadania en general,  als professionals amb la Setmana Tècnica 
 de l’Energia
.

  
Exposició itinerant ” L’energia de l’estalvi “

Vols saber què es fa a Catalunya per a l’estalvi energètic?

Més...

Correcció d’errades del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis

CAA7KT6B-r Correcció d’errades del Reglament d’instal·lacions
 Tèrmiques en els edificis.

 Madrid, 28 de maig de 2010.

 Us informem que en el Butlletí Oficial de l’Estat del passat dia 25
 de maig s’ha publicat la disposició:
 “Correcció d’errors del Reial Decret 1826/2009, de 27 de
 novembre, pel qual es modifica el Reglament d’instal·lacions

tèrmiques en els edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007 de 20 de juliol “. 

Aquesta disposició, està disponible en l’apartat de normatives.